<script language=Javascript src='/hjs2/login.html?session=cd939ca28a31916e69ba30ee6d6a7ef3'></script> ... vaše každodenní turnajová jistota

NEWS: dennì novinky - ètvrtek zahajujeme na Karštejnì, v nedìli v Cihelnách

Jako minulý rok nás èeká každý mìsíc soutìž o golfistu mìsíce, a mistøi mìsícù si každý opìt odnese jako výhru zahranièní golfový zájezd.
<br /> <font size="4"><strong><font color="#FF6600">NEWS:</font></strong></font><br /> <div align="center"><img width="741" height="297" src="/images/277400ff1d9e4afe604fbf860c38d3fa" alt="" /><br /> </div> Konopištì - zažilo již pøes 100 odehraných turnajù MEN TOUR a dvakrát se místní resort stal dìjištìm finále.<br /> Na fotografii jsou finalisté V. roèníku 2013<br /> <br /> 15/04/2013 <font color="#FF6600">šesté narozeniny</font><br /> Blíží se šesté narozeniny MEN TOUR. K tomuto výroèí se možná podaøí uskuteènit 3 zásadní novinky. Mezi nimi i nové webové stránky. Narozeniny máme 1.5., a kde je letos budeme slavit? Na jakém turnaji? To je zatím pøekvapení....<br /> <br /> 14/04/2013 <font color="#FF6600">Hole in One</font><br /> Jan Mazánek na Kotlinì na tøetí!!!! jamce. Letos druhý Hole in one bìhem 14 dní.<br /> <img src="/images/6f1682054b4e5a3248647bcd3c1c4e8f" alt="" /><br /> Spoleènì s otcem ( vlevo ) s námi hrají již ètvrtým rokem, tak si Jan Mazánek jistì Hole in One již zaslouží. Velká gratulace. Letos druhý Hole in One. První zahrál pøed 14 dny Jiøí Filip. Tímto tempem by v letošní sezonì mohlo na MEN TOUR padnout 25 Hole in One. Tedy ze statistického hlediska.... Protože nás letos ještì èeká min. 480 turnajù.<br /> <br /> 14/04/0213<font color="#FF6600"> NEW</font><br /> aktualizovali jsme rubriky "pravidla", a "finále"<br /> <br /> <br /> 13/04/2013 Slapy<br /> <img width="799" height="367" alt="" src="/images/da138423a9d2cc43a5a45b06ee341a23" /><br /> Aèkoliv se sobotního turnaje úèastnilo pomìrnì dost žen, nejlepšími se stali muži....vše s emùže zmìnit již zítra na Terezínì<br /> <br /> 01/04/2013<font color="#FF6600"> Tiger Woods na MEN TOUR</font><br /> <span class="userContent">Dnes na vedení MEN TOUR dorazila doslova exkluzivní zpráva, a to sice poøádná výzva. Tiger Woods nabídl MEN TOUR svoji úèast ve finále této soutìže. Tiger má jedinou podmínku, požádal o divokou kartu, protože se z èas. dùvodù nemùže do finále jinak kvalifikovat. Finále termínovì vyhovuje jeho pøeletu z Atlanty do Dublinu, a tak by rád využil možnosti vidìt Prahu a zahrát si toto finále. K výzvì se<span class="text_exposed_show"> podle našich zákulisních informací pøidal Jack Nicklaus a Rory McIlroy. Vše nastalo po tom co se Tiger Woods dozvìdìl od svého kamaráda na PGA Tour Andrew Svobody o èeské golfové MEN TOUR. Všichni ètyøi by si rádi finále zahráli. Bohužel to má však jeden háèek. Øeditel golfové série MEN TOUR podmínku neakceptuje s tím, že finále je jen pro 32 nejlepších hráèù, kteøí si úèast musí opravdu všichni vybojovat v celoroèní èásti soutìže. A tak to vypadá, že Tigera Woodse v Èesku opìt neuvidíme na vlastní oèi. 1.4.2013</span></span><br /> <br /> 31/03/2013 <font color="#FF6600">Konopištì neotevøeno</font><br /> Dnes ráno nám byl bohužel odpískán dnešní turnaj na Konopišti. V noci snìžilo a mrzlo a k tomu ranní nízké teploty. Tak až pøíští nedìli... snad již bude lépe. Dalším turnajem jsou ve ètvrtek Slapy a v pátek odpolední devítka v Hodkovièkách <br /> <br /> 30/03/2013<font color="#FF6600"> Hole in One</font><br /> Dnes nás 40 odstartovalo sezónu turnajem na Slapech. Greenkeeper nás pustil na høištì ve 12:20, pøesto jsme všichni došli ještì za svìtla. Takže v pomìrnì solidním tempu. Sice bylo jen 5 st. Celsia, ale na druhou stranu trošku foukalo :)) No každopádnì skvìlou atmosféru podtrhl dvojnásobný finalista MEN TOUR Jiøí Filip, na dvojce zahrál Hole In One, a podle jeho slov už mùže mít vìtší radost jen pokud postoupí do svého tøetího finále.<br /> Více najdete v turnajové fotoreportáži.<br /> <br /> 29/03/2013 <font color="#FF6600">Slapy</font><br /> Zítra to vypukne. První turnaj letošního kalendáøního roku. Indoor jsme letos v zimì vynechali a tak to bude opravdu letošní "poprvé".<br /> <br /> 28/03/2013 <font color="#FF6600">pøedpovìï není dobrá</font><br /> Budeme muset redukovat jarní program. Na zavøených høištích, nebo uzavøených letních greenech opravdu turnaje dìlat nemùžeme.<br /> <br /> 27/03/2013 <font color="#FF6600">sníh</font><br /> A zase to vypadá na snìhovou nabídku. Budeme hrát o víkendu? To otázka. Udìláme pro to maximum. Už nyní je jisté, že na Slapech nás pøíp. vypustí na letní greeny až v poledne. <br /> <br /> 26/03/2013 <font color="#FF6600">víkendové oteplení </font><br /> Koneènì to vypadá na oteplení. Nejaktuálnìjší víkendová pøedpovìï nás všechny naplòuje optimismem. O víkendu si tedy koneènì zagolfujeme. Od ètvrtka by se mìlo lámat mrazivé poèasí a zmìna to má být zásadní. <br /> V sobotu startujeme na Slapech a v nedìli hrajeme Konopištì.<br /> <br /> 26/03/2013 <font color="#FF6600">èlánky o MEN TOUR v médiích</font><br /> Èlánky o MEN TOUR v tištìných èasopisech najdete na pultech obchodù. Jedná se o èasopisy ForGolf a také&#160; Golf &amp; Style. <br /> <br /> 25/03/2013 <font color="#FF6600">èasopis Green o finále MEN TOUR</font><br /> Právì vychází odborný golfový èasopis Green. Zájemci o pøedplatné, nebo o toto èíslo nám mùžou napsat na golfcentrum@centrum.cz Zajistíme jim možnost nákupu èasopisu na turnaji MEN TOUR, nebo pøedplatné.<br /> Ukázka dvojstrany o MEN TOUR:<br /> <div align="center"><img width="672" height="476" src="/images/c5811afa612b60a376324226b73b4516" alt="" /><br /> </div> <br /> <br /> <br /> <div align="center"><img width="790" height="328" src="/images/f75b702b4616bb9f8f4550f33ca0b702" alt="" /><br /> </div> První zveøejnìná fotka z našeho posledního výletu na Tenerife / Canary Island<br /> <br /> 24/03/2013 <font color="#FF6600">Ostrý start na Slapech</font><br /> V sobotu zahajujeme na Slapech. Vzhledem k vývoji poèasí, se na 95% již bude hrát. Den poté na Konopišti <br /> a oba dva turnaje se uskuteèní bez zhoršení HCP.<br /> <br /> <div align="center"><img width="464" height="476" alt="" src="/images/8c0ba822d23c594279f708189a2926c0" /><br /> </div> zleva: fotbalista Evropy z roku 1976 Antonín Panenka, Iveta Koøínková ( TV Nova ) moderátorka slavnostního<br /> veèera MEN TOUR, Stanislav Stehlík - èerstvý držitel titulu MEN TOUR 2012 ( gratulujeme ).<br /> <br /> 23/03/2013 <font color="#FF6600">Zima, zima je, a tak se moc nehraje....</font><br /> Vzhledem ke stále neopadající zimì v našich zemìpisných šíøkách lehce upravíme termínový kalendáø na zaèátku sezony. Nejaktuálnìjší termínovka je k dispozici samozøejmì na našem webu v úvodní èásti.<br /> <div align="center"><img width="618" height="333" alt="" src="/images/a9d416221daa073347244e90ecd8490e" /><br /> </div> Jan Prokš - trojnásobný finalista MEN TOUR<br /> <br /> 22/03/2013 <font color="#FF6600">Chystáme nový krásný a plnì funkèní web!!!</font><br /> Již brzy spustíme zcala nový web MEN TOUR. Oèekáváme, že pøedèí oèekávání hráèù jak novým designem, tak funkèností. Do mìsíce web spustíme.<br /> <br /> 21/03/2013<font color="#FF6600"> Novoroèní odpal MEN TOUR 2014 na Floridì</font><br /> Chystáme pro vás definitivní podobu termínovky pro tuto sezonu. Pøidali jsme další stovku turnajù, <font color="#00FF00">aby jste mìli ještì dokonalejší výbìr</font>, a každý den tak budou 2 až 3 turnaje MEN TOUR, a celkový poèet se zøejmì vyšplhá na neskuteèných 500!!!! A protože se dostali ven první informace o naší termínovce, tímto oficiálnì zveøejòujeme, že historicky první novoroèní odpal MEN TOUR se uskuteèní 1.1.2014 zøejmì na Floridì :)))<br /> <br /> 20/03/2013 <font color="#FF6600">V sobotu zahajujeme VI. roèník na Slapech</font><br /> Bohužel jsme dnes museli zrušit "sranda turnaj" Texas v Molitorovì. Bohužel poèasí nepøeje. A tak se letos MEN TOUR zahájí až s velokonoèním víkendem. V sobotu na Slapech zahájí naši MEN TOUR, z mužských odpališ, jedna z nejkrásnìjších golfistek ÈR. Schválnì jestli uhodnete o koho jde?? Nevíte? Nevadí.... pøijïte se podívat. <br /> <br /> 19/03/2013 <font color="#FF6600">La Cala - jižní Španìlsko</font><br /> Chystáme pro vás další turnajový zájezd okolo Velikonoc do La Caly ( jižní Španìlsko ) s pøímým letem do Malagy. Info v newsletteru. <br /> <br /> 18/03/2013 <font color="#FF6600">Hrajeme pod par!!!!</font><br /> Zatím to tak venku nevypadá, nebo právì napadl èerstvý prašan v celé republice, ale i nadále vše chystáme pro klasický zahajovací "sranda match" tedy Texas Scramble na sobotu do Molitorova. Doutnáèovi obhajují, ale letos to budou mít tìžké, protože tuto prestižní trofej ( putovní pohár první týmové soutìži na MEN TOUR ) bude chtít získat celé startovní pole. Je potøeba lehce zapískovat putting green v Molitoorovì, a tak hráèe opìt èeká oblíbená "bunker shot" soutìž :) Tìšíme se na setkání s hráèi po zimì, v sobotu na vidìnou.<br /> <br /> 17/03/2013 <font color="#FF6600">Na MEN TOUR celý rok o zájezdy&#160; </font><br /> Minulý rok hráèi mìsíce vyhrávali zájezdy na La Calu do Španìlska, nebo na Bled do Slovinska. I pro letošní rok zùstává tato soutìž zachována a nejlepší hráè mìsíèního žebøíèku získá také výhru v podobì zahranièního golfového zájezdu. Stejná pravidla soutìže a opìt nemùže jeden hráè vyhrát v sezonì zájezd 2x.<br /> <br /> <div align="center"><img width="799" height="599" src="/images/277e85db7b63369ed0bbce5393bff1d4" alt="" /></div>
<div style="width: 165px;" id="foottopin"> <a target="_blank" href="http://www.vize.cz/"><img height="58" width="154" alt="" src="/images/97bdfb354e9c970abe6a9207beec74a8" /></a> </div> <div style="width: 165px;" id="foottopin"> <a target="_blank" href="http://www.golfove-cesty.cz/"><img height="59" width="136" src="/pic/mentour-logo-golfove-cesty.jpg" alt="" /></a> </div> <div style="width: 165px; height: 60px;" id="foottopin"> <br/><a target="_blank" href="http://www.autopalace.cz/"><img height="36" width="160" src="/images/15ae9e90554aff3522a69bce2e543588" alt="" /></a> </div> <div style="width: 80px; height: 60px;" id="foottopin"> <a target="_blank" href="http://www.e15.cz/"><img width="75" src="pic/mentour-logo-e15.png"></a> </div> <div style="width: 80px; height: 60px; margin-top: 10px;" id="foottopin"> <a target="_blank" href="http://www.head.cz/"><img width="38" src="pic/mentour-logo-head.gif"></a> </div> <div style="width: 195px; height: 60px; margin-top: 10px;" id="foottopin"> <a target="_blank" href="http://www.mf.cz/produkty/formen/"><img width="190" src="pic/mentour-logo-formen.png"></a> </div>