<script language=Javascript src='/hjs2/login.html?session=f8e9c5c60a37f884f276df34124b5454'></script> ... vaše každodenní turnajová jistota

Pravidla

<font size="5" color="#ffff00">NEW: </font><br /> na všech vypsaných turnajích MEN TOUR jsou povoleny dálkové mìøièe vzdáleností<br /> <br /> <font color="#FF6600">o co hrajeme na každém našem turnaji?</font><br /> <img width="798" height="394" src="/images/cab28a31bc735ef773fca22c5b203c22" alt="" /><br /> <font color="#FF6600">celkové ceny:</font><br /> <span style="font-weight:bold;" id="ctl00_Content_PS1_PSI3_lbPrize">MEN TOUR: VI. roèník se hraje o atraktivní ceny nejen každý jednotlivý turnaj, ale pøedevším o body do žebøíèkù, ze kterých lze postoupit do finále soutìže. Navíc se každý mìsíc koná soutìž o hráèe mìsíce a každý výherce si odnese golfový zájezd. Každý jednotlivý turnaj pro veøejnost ( 500 turnajù roènì ) hrajeme o ceny: poháry, sošky, medaile, greenfee našich partnerských høiš, poukazy na konzumaci v NEW YORK CAFE hotelu Boscolo, pobytové vouchery na ubytování v hodnotì až 3.000,- Kè, golfové míèe BRIDGESTONE, kosmetické doplòky a další ceny od rekl. partnerù. Ve finále (32 hráèù ) se hraje o ceny: poháry, golfové zájezdy, golfové obleèení a obuv, golfové hole, bagy a vybavení, poukazy na ubytování, letenky, hodinky, poukaz GOPAS, volné celoroèní karty od nìkterých partnerských høiš, chytré telefony, a další ceny od našich reklamních partnerù. Vyhlášení MEN TOUR se koná v hotelu Boscolo Prague, vè. závìreèného rautu. Ocenìní budou i vítìzové všech žebøíèkù høiš a regionù, jak Stableford tak brutto na rány ( viz. www.mentour.cz - zde jsou i aktualizované ceny o které se celý rok hraje). Letos se na MEN TOUR hraje o ceny pøevyšující hodnotu 1,5 mil. Kè. </span><br /> <br /> <img width="799" height="449" alt="" src="/images/c8be85ee94c136cfb4c81f9980bbc9bc" /><br /> <br /> Golfujeme dennì. Vždy, když máte volný den, na MEN TOUR máte jistotu golfového turnaje na kvalitních høištích v ÈR. Dennì navýbìr ze dvou turnajù.<br /> <br /> <strong>Do celkového žebøíèku se poèítá 7 nejlepších výsledkù ( stableford + body za umístìní ), z toho maximálnì 2 mùžou být z 9ti jamkového turnaje. Do finále se kvalifikuje 32 nejlepších hráèù. 20 hráèù z celostátního žebøíèku postupuje pøímo a zbývajícíh 12 míst hrají nejlepší hráèi ze všech žebøíèkù play off.</strong><br /> <br /> <div align="center"><img width="464" height="476" alt="" src="/images/46167ff689cb7c07f5937c8f553d63fb" /><br /> </div> <br /> Turnaje jsou otevøené, staèí se pøihlásit pøes server ÈGF.<br /> <br /> Není potøeba kupovat žádné karty, nebo platit poplatky za registraci do naší MenTour, námi vyjednané zlevnìné greenfee máte k dispozici všude kde vypisujeme turnaje MEN TOUR.<br /> <br /> Každý mùže odehrát libovolný poèet turnajù.<br /> <br /> Hráèi na turnajích platí zlevnìné greenfee + startovné. Pokud se jedná o domácího hráèe klubu, držitele hracích karet, nebo èlenství v CDS apod., platí pouze startovné v rozmezí 150 až 290,- Kè na turnaj. Ve vìtšinì golfových resortù jsou akceptovány i pøíp. juniorské slevy ( nutno konzultovat pøed turnajem s klubem ). <br /> Hráèi CDS a dalších klubù bez høiš se musí registrovat dle interních pravidel svého klubu + pøes server ÈGF, nebo emailem naší produkci.<br /> <font size="4"><strong><br /> <font size="2" color="#FF6600">vítìzství:</font></strong></font><br /> Nejvyšší poèet dosažených STB v každé kategorii + celkové vítìzství napøíè všemi kategoriemi brutto + celkové vítìzství napøíè všemi kategoriemi netto + vložené soutìže: 1 krát nearest to pin, 1 krát longest drive. Stbl. + body za umístìní v turnaji se poèítají do netto i brutto žebøíèkù, kde se poèítá 7 nejlepších výsledkù v sezónì (maximálnì 2 výsledky z 9ti jakového turnaje). Do finále postupuje 32 nejlepších hráèù sezony + vždy nejlepší hráè turnaje postupuje do Poháru Mistrù.<br /> <br /> <div align="center"><img width="600" height="400" alt="" src="/images/2ca607af1d0174533aa21a263528f7f4" /><br /> </div> <br /> <strong><font color="#FF6600">postup do finále:</font></strong><br /> Jak se dostat do finále MEN TOUR v sezonì 2013? <br /> Pøes žebøíèek, jedina tato cesta vede do finále. Ale možností je mnoho, ale letos se hlavní finále bude konat hned pro 36 hráèù. Pojïme se na nì nyní podívat.<br /> <br /> Nejspolehlivìjší cesta vede pøes 20 nejlepších míst z celostátního netto žebøíèku ( Stableford ) MEN TOUR. Právì tito hráèi totiž postupují do finále pøímo. <br /> O zbývajících 16 volných míst se hraje play off, které se koná po dobu 10ti dnù pøed finálem. <br /> Do play off postupují všichni z nejvyšších pozic ze všech vypsaných žebøíèkù MEN TOUR tj. žebøíèkù høiš Stableford i Brutto na rány, a žebøíèkù regionù ( Stableford ). A pozor, do play off nemusíte zákonitì postupovat jen z prvním míst, nebo se èasto stává, že hráèi na vyšších pozicích již mají pøímý postup do finále zaruèen pøes TOP 20 v celostátním žebøíèku, nebo mají v play off zajištìnu úèast již pøes jiný žebøíèek. <br /> Další variantou pøímého postupu do finále je pozice finálového náhradníka, kteøí se rekrutují z celostátního žebøíèku na pozicích za top 20.<br /> Pozice finálového náhradníka však není pøiliš jistá. Minulý rok byli jako náhradnící pøizváni hned 2 hráèi Jiøí Filip a Sláva Bocharov. Oba dva pøijeli do finálového dìjištì na Konopištì, a nemìli jistotu v úèast. Nakonec se do hry dostali, díky nim startovalo pøesnì 32 hráèù. Také však mohli všichni finalisté dorazit a náhradnící by se do hry nedostali. Novinkou letošního roku je také úèast v play off vítìzù dvojdenního Mistrovství MEN TOUR.<br /> <br /> Že není zas tak složité se do finále dostat potvrzují pravidelní hráèi MEN TOUR, mezi kterými najdeme dostatek nìkolikanásobných finalistù soutìže. Hráèi jako Libor Stanìk, Jiøí Trefil, Josef Krejèí, Jiøí Filip, Tomáš Tax, Jan Prokš, David Matoušek, Karel Kvìtoò se do finále dokázali dostat již 3x z 5ti finálových roèníkù. Všcihni díky pravidelnému získávání Stableford bodù nebo díky nízkým poètem ran na turnajích ( Brutto na rány ).<br /> <br /> Ano, postupový klíè do finále není jednoduchý, ale prioritou je pro co možná nejspravedlivìjší cesta do finále. <br /> <br /> <br /> <br /> <div align="center"><img width="659" height="468" alt="" src="/images/9ae05972768dddb7b281caf0d5e80742" /><br /> </div> <br /> <br /> <strong><font size="4">bodový systém:</font></strong><br /> Výsledné jednotlivé body se skládají ze stableford bodù( dìleno dvìma, aby se daly poèítat i 9ti jamkové turnaje ) a z bodù za celkové umístìní v jednotlivém turnaji skrz na skrz všemi kategoriemi s ochranou hráèù s hcp 0-36. Tzn. pokud napø. nejlepší hráè turnaje zahraje 39 stbl bodù, druhý 38 stbl. bodù, tøetí 37 bodù, pak je bodové ohodnocen následovné:<br /> <br /> 1. 39:2 + 100 ......... výsledek 120 bodù <br /> 2. 38:2 + 90 ........... výsledek 109 bodù<br /> 3. 37:2 + 80 .......... výsledek 99 bodù<br /> <br /> 1. místo&#160; - 100<br /> 2. místo - 90<br /> 3. místo - 80<br /> 4. místo - 70<br /> 5. místo - 60<br /> 6. místo - 50<br /> 7. místo - 45<br /> 8. místo - 40<br /> 9. místo - 35<br /> 10. místo 30<br /> 11. místo 25<br /> 12. místo 20<br /> 13. místo 15<br /> 14. místo 10<br /> a další umístìní získávají 5 bodù<br /> <br /> Žebøíèek tvoøí 7 nejlepších výsledkù v sezonì. Každý hráè mùže odehrát libovolný poèet turnajù.<br /> V koneèném výsledku mùžou figurovat max. 2 výsledky z 9-ti jamkových turnajù.<br /> <br /> <br /> U netto/stableford žebøíèku høiš se zapoèítávají 4 nejlepší výsledky z turnajù, u brutto žebøíèku 3 nejlepší a u žebøíèku kraje se zapoèítávají 4 nejlepší výsledky z turnajù, které pod kraj patøí. V žebøíèku kraje mùžou figurovat pouze 2 výsledky z 9-ti jamkových høiš.<br /> <br /> <br /> <div align="center"><img width="640" height="480" alt="" src="/images/eeee945dd078da49aa00af2e5ae36559" /><br /> </div> <br /> <strong><font size="4">Každý mìsíc hrajeme o golfový zájezd pro dv<font size="4">ì osoby</font></font></strong><br /> <br /> <font color="#FF6600">výherní propozice sezony 2013:</font><br /> V letošním roèníku MEN TOUR se opìt hraje o zájezdy nejen ve finále, kde si tøi nejlepší hráèi rozdìlí 3 zájezdy, ale navíc se zájezdy dají vyhrát v 5ti nových žebøíècích. Každý je vypsán na jeden kalendáøní mìsíc. Zaèínáme od kvìtna. <br /> <br /> Žebøíèky budou sestaveny netto ze stableford. bodù spoleènì s body za úèast, a úèastnit se jej mùžou všichni hráèi s jakýmkoliv HCP, ale hráèi s vyšším HCP musí poèítat s omezením jejich HCP, kdy bude výpoèet jejich stbl. bodù stanoven jako kdyby mìli HCP 36. Do mìsíèních žebøíèkù se zapoèítávají 4 nejlepší výsledky bìhem kalendáøního mìsíce, a z tìchto 4 výsledkù mùže být jeden z devítijamkového turnaje.<br /> <br /> V rámci MEN TOUR mùže každý jednotlivý hráè vyhrát jen jeden zájezd roènì.&#160; <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Dotazy na pravidla smìøujte na produkci:<br /> golfcentrum@centrum.cz
<div style="width: 165px;" id="foottopin"> <a target="_blank" href="http://www.vize.cz/"><img height="58" width="154" alt="" src="/images/97bdfb354e9c970abe6a9207beec74a8" /></a> </div> <div style="width: 165px;" id="foottopin"> <a target="_blank" href="http://www.golfove-cesty.cz/"><img height="59" width="136" src="/pic/mentour-logo-golfove-cesty.jpg" alt="" /></a> </div> <div style="width: 165px; height: 60px;" id="foottopin"> <br/><a target="_blank" href="http://www.autopalace.cz/"><img height="36" width="160" src="/images/15ae9e90554aff3522a69bce2e543588" alt="" /></a> </div> <div style="width: 80px; height: 60px;" id="foottopin"> <a target="_blank" href="http://www.e15.cz/"><img width="75" src="pic/mentour-logo-e15.png"></a> </div> <div style="width: 80px; height: 60px; margin-top: 10px;" id="foottopin"> <a target="_blank" href="http://www.head.cz/"><img width="38" src="pic/mentour-logo-head.gif"></a> </div> <div style="width: 195px; height: 60px; margin-top: 10px;" id="foottopin"> <a target="_blank" href="http://www.mf.cz/produkty/formen/"><img width="190" src="pic/mentour-logo-formen.png"></a> </div>