<script language=Javascript src='/hjs2/login.html?session=f299a6542cd8b68bd84d682c8c13c454'></script> ... vaše každodenní turnajová jistota
<font face="Arial"><strong><font size="3" color="#ffff00" style="background-color: rgb(0, 0, 0);"><font size="2">ženy vítány<br /> hra fair play<br /> skvìlé ceny fee<br /> skvìlé výhry<br /> pøátelská atmosféra<br /> dennì turnaje<br /> 400 turnajù roènì<br /> hra o 14 zájezdù</font><br /> </font> <br /> </font>

<strong><font size="3"><font size="2"><font size="4"><font size="5"><font size="5"><font size="3"><font size="4"><font size="5"><font size="4"><font size="4"><font size="6"><font size="6"><font size="5"><font color="#999999" size="5"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font color="#ccffff" size="3"><font size="3"><font size="3"><font color="#33cccc" size="3"><font size="3"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font> <div align="left"><font size="5"><font size="5"><font size="6"><font size="3"><font color="#33cccc" size="3"><font size="3"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="3"><font color="#ff6600"></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></div> <div align="left"><font size="5"><font size="5"><font size="6"><font size="3"><font color="#33cccc" size="3"><font size="3"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="3"></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></div> <div align="left"><font size="5"><font size="5"><font size="6"><font size="3"><font color="#33cccc" size="3"><font size="3"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="3"></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></div> <div align="left"><font size="5"><font size="5"><font size="6"><font size="3"><font color="#33cccc" size="3"><font size="3"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="3"></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></div> <div align="left"><font size="5"><font size="5"><font size="6"><font size="3"><font color="#33cccc" size="3"><font size="3"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="3"><font size="2"></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></div> <div align="left"><font size="5"><font size="5"><font size="6"><font size="3"><font color="#33cccc" size="3"><font size="3"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="3"><font size="2"></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></div> <div align="left"> <div align="left"><font color="#000000" size="2"></font></div> <div align="left"><font size="5"><font size="5"><font size="6"><font size="3"><font color="#33cccc" size="3"><font size="3"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="3"><font size="2"></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></div> </div> <div align="left"> <div align="left"> <div align="left"><font size="4"><font size="4"><font color="#000000" size="3">.</font></font></font></div> <div align="left"><font size="4"><font size="4"><font color="#ccffcc"><font size="4"><font color="#ff9900"></font></font></font></font></font></div> <br /> <div align="left"><font color="#00ffff" size="3"><font color="#ff9900" size="4"></font></font></div> <div align="left"><br /> <font color="#ff6600"></font><font size="3"></font><br /> </div> </div> </div> </strong><strong></strong><strong><font color="#ffcc00" size="5"><font color="#c0c0c0" size="4"><font size="3"><font size="3"><font size="3"></font></font></font></font></font></strong><strong><br /> <br /> <font color="#ffff99" size="5"></font><br /> </strong><strong></strong><strong></strong>
aktuální program
18.06
14:00
Zbraslav
1.290,- /èlen 250,-
    R
20.06
14:00
Slapy
270,-/750,-/1190,-
    R
21.06
14:00
Barbora
250,-/990,-/1190,-
    R
26.06
14:00
Mstìtice
270,-/1190,-
    R
29.06
09:00
Mstìtice
290,-/1350,-
    R
<div style="width: 165px;" id="foottopin"> <a target="_blank" href="http://www.vize.cz/"><img height="58" width="154" alt="" src="/images/97bdfb354e9c970abe6a9207beec74a8" /></a> </div> <div style="width: 165px;" id="foottopin"> <a target="_blank" href="http://www.golfove-cesty.cz/"><img height="59" width="136" src="/pic/mentour-logo-golfove-cesty.jpg" alt="" /></a> </div> <div style="width: 165px; height: 60px;" id="foottopin"> <br/><a target="_blank" href="http://www.autopalace.cz/"><img height="36" width="160" src="/images/15ae9e90554aff3522a69bce2e543588" alt="" /></a> </div> <div style="width: 80px; height: 60px;" id="foottopin"> <a target="_blank" href="http://www.e15.cz/"><img width="75" src="pic/mentour-logo-e15.png"></a> </div> <div style="width: 80px; height: 60px; margin-top: 10px;" id="foottopin"> <a target="_blank" href="http://www.head.cz/"><img width="38" src="pic/mentour-logo-head.gif"></a> </div> <div style="width: 195px; height: 60px; margin-top: 10px;" id="foottopin"> <a target="_blank" href="http://www.mf.cz/produkty/formen/"><img width="190" src="pic/mentour-logo-formen.png"></a> </div>
a letos tradièní repete
pokud ètete nyní tyto øádky...
Djokovièova série HEAD - OPEL - ZyXEL - TESCO - MAZDA a notebook od NB Servisu
Karlštejn a Cihelny zahájeny. Na Karlštejnì pokraèujeme ve ètvrtek 2. kvìtna, a Cihelny hrajeme v rámci dvoudenky s Kynžvartem o víkendu 18. a 19.5.
Jako minulý rok nás èeká každý mìsíc soutìž o golfistu mìsíce, a mistøi mìsícù si každý opìt odnese jako výhru zahranièní golfový zájezd.
J. Škoda, ètvrtý muž na èeském žebøíèku dominoval na Konopišti a na 9ti jamkách na Botanice Lukáš Vacíø
žena zahájila MEN TOUR z bílých odpališ, a tak dvojnásobný finalista Jiøí Filip zahrál hned na úvod sezony v turnaji Hole in One
MEN TOUR má nového šampiona. Stal se jím Stanislav Stehlík. Staèilo zahrát 36 bodù.
David Javorek - finalista letošního roèníku si vybojoval v sezonì pobyt na Bledu, a nakonec jej i vyhrál...
V nedìli Grand Slam v Mariánkách, ve støedu Grand Slam na Zbraslavi. A již se hraje do žebøíèku 2013. Finále 22.10.
Další turnaje na Konopišti nás èekají v sobotu 25.5. a pak ještì v úterý a další sobotu :) malá reportáž z Konopištì 9.5.
Malevil je v nejvyšší jarní kondici za posledních pár let, a tek se máme každý pátek na co tìšit, a samozøejmì obèas i nedìle + reportáž z Hodkovièek 17.5.
Molitorov 15.5. I po pøepoètu bodù zvítìzil hráè z poslední kategorie - Drahoslav Kulveit. Zahrál 42 stbl. HCP snižoval ze 47 na HCP 33.
10min. za Prahou na líšnickém høišti jsme zahájili turnajovou sérii MEN TOUR, která se zde bude konat každý ètvrtek. Všichni jsou zváni, zaèínáme od 16. kvìtna
Frank Hanecak zabojoval, a došel si pro druhé vítìzství v sezonì. Poprvé vyhrál v prosinci také na Radeckém Konopišti.
vyprodáno - naplnìna hráèská kapacita - k dispozici poslední volné místo náhradníka se startem od 10:00 a pozdìji. CHYSTÁME REPORTÁŽ
18ti jamkový turnaj na Botanice vyhrál Antonín Lomecký - 44 stbl - to je výkon!!!!
Hodkovièky 26.4. Celkovým vítìzem se stal David Pøeèek. Zahrál 21 stbl. A v pátek zase od 8:00
POZVÁNKA: Pátek odpoledne na Slapech Všichni jsou vítáni. Víkendová novinka: longest pro ženy.
Slapy 30.3.2013 fotoreportáž z prvního letošního turnaje na Slapech, ve ètvrtek 4.4. pokraèujeme....
Startuje nová sezona. V nabídce zhruba 500 turnajù roènì, pøevážnì v Praze a okolí. Dennì golf na vysoce atraktivních høištích, za zajímavé ceny.
poslední šampióni turnajů

a

j

d

c

b
  «««       »»»
# Netto CR 2013 netto ZAPAD netto PRAHA netto STRED netto SEVER
1. SEJKORA Marek 830 JAVOREK Pavel 407 VAŠÁK Jiøí 478 KOÈÍK Adam 503 KÙTA Daniel 470
2. JAVOREK Pavel 828 ŠOREJS Tadeáš 214 FILIP Jiøí 419 HRACHOVINA Matìj 490 ŠIMÁNEK Karel 466
3. MACHOVEC Jakub 808 SITNIANSKÝ Milan 213 SOJKA Vladimír 361 MYNAØÍK Petr 484 KORTUS Jaroslav 443
4. KOMÁREK Aleš 803 ADÁMKOVÁ Kristýna 186 CIMBUREK Miroslav 314 KOMÁREK Aleš 483 BALVÍN Petr 432
5. KÙTA Daniel 798 KAFKA Vladimír 182 AUSBURHER Josef 308 KRATOCHVÍL ST. Petr 480 HORÈIÈKA Aleš 408
6. TREFIL Jiøí 791 MATOUŠEK Martin 163 PØEÈEK David 305 PEŠEK Petr 479 KADLEC Miroslav 408
7. HRUŠKA Pavel 789 MICHEL Petr 155 KUBÍK Dominik 301 PÍŠOVÁ Helena 479 PROKŠ Jan 407
8. KRATOCHVÍL Adam 787 RAJZAKTEROVÁ Jitka 149 KALISTA David 277 HOCHMANN Danny 479 GORÈÍK Martin 407
9. BERÁNEK Michal 782 HAVELKA Jiøí 148 NÁCOVSKÁ Silvia 271 SEJKORA Marek 477 HOLAN Jakub 403
10. FREMUT Aleš 778 CHLÁDEK Aleš 145 VECKO Lukáš 263 JAVOREK Pavel 477 KINSKÝ Oto 395
11. PØEÈEK David 774 STEHLÍK Stanislav 144 REZLER Martin 250 HRUŠKA Pavel 476 ŠTRYNCL Marek 389
12. TUHÁÈEK Martin 771 VLASÁK Zdenìk 143 HAWAZ Saod 249 HAVLÍÈEK Rudolf 476 KLOUDA Václav 388
13. SLÁMA Vlastislav 762 DIMITROV Martin 136 ŠKODA Jiøí 243 KADLEC Martin jun. 470 BLECHA David 374
14. HAVLÍÈEK Rudolf 762 SOUÈEK Lukáš 135 CHATTERJEE Ajoy 235 MACHOVEC Jakub 467 DRBOHLAV Jaroslav 373
15. ŠIMÁNEK Karel 761 MAZÁNEK Jiøí 133 SLAVÍÈEK Vladimír 231 TUHÁÈEK Martin 467 SCHOLZ Michael 372
16. HOCHMANN Danny 759 TOMAN Jan 131 SOUÈEK Lukáš 226 TREFIL Jiøí 467 ULRICH Jiøí 363
17. KRATOCHVÍL ST. Petr 755 STREBLOV Jan 129 HAVELKA Jiøí 224 BERÁNEK Michal 466 ŠPAÈEK Dan 354
18. STANÌK Libor 755 HAUPTVOGLOVÁ Kamila 123 VELÍŠEK Josef 221 CIESLAR Lukáš 465 MATUŠ Martin 350
19. MYNAØÍK Petr 751 VESELÁ Veronika 123 ÈERNÝ Jiøí 211 FREMUT Aleš 462 DVOØÁK Josef 342
20. VIK Bohdan 749 TOTH Pavel 122 KLIMEŠOVÁ Lucie 208 MACHOVEC Jiøí 462 PRÁŠIL Karel 340
<div id="foottopin"> <a href="http://www.sonvidagolf.com/" target="_blank"><img alt="" src="/pic/mentour-logo-sonavida.png" /></a> </div> <div id="foottopin"> <img alt="" src="/pic/mentour-logo-pgatour.png" /> </div> <div id="foottopin"> <img width="63" height="67" src="/images/ea78fbe0f35f2432d796759130985618" alt="" /><br /> </div> <div id="foottopin"> <img width="125" height="34" src="/images/32d3ba6e369b84cb8c0905829cf33a51" alt="" /><br /> </div> <div id="foottopin"> <img width="125" height="39" src="/images/f2cee941b2c8e420d98454f0b3453f31" alt="" /> </div> <div id="foottopin"> <a href="http://www.forgolf.cz/" target="_blank"><img alt="" src="/pic/mentour-logo-forgolf.png" /></a> </div>