<script language=Javascript src='/hjs2/login.html?session=8c2b80d05cb17832bdc73046fcec7184'></script> ... vaše každodenní turnajová jistota

Jiøí Škoda a Lukáš Vacíø vítìznì + reportáž z Botaniky

J. Škoda, ètvrtý muž na èeském žebøíèku dominoval na Konopišti a na 9ti jamkách na Botanice Lukáš Vacíø
<br /> <div align="center"><img width="714" height="645" src="/images/bbc825d748d1b945bd2d9923e0a14439" alt="" /><br /> </div> Krásné turnajové odpoledne na Botanice zahájeno.... pravidelných populárních 9 jamek ve støedu na Botanice od 16:00.<br /> <div align="center"><img width="799" height="415" src="/images/e84a6b10dbddded1a8993a0c37221262" alt="" /><br /> </div> <div align="center"><br /> Areál Botanika byl v roce 2012 vyhlášen a ocenìn 9ti jamkovým høištem roku.<br /> </div> <div align="center"><img width="468" height="60" src="/images/4a1dc9d01923d4455dfe82a44ba75864" alt="" /><br /> </div> <div align="center">Snad jsme k tomu pøispìli i my, protože to byl zároveò náš první roèník právì na Botanice :))<br /> Každopádnì uroveò høištì, všech travnatých ploch se zvedl o více než 100% oproti sezonì roku 2011.<br /> </div> <br /> <div align="center"><img width="796" height="449" src="/images/7a2413054509c054c9feec29f9cef8d8" alt="" /><br /> </div> sezónu na Botanice zahájila i ženská legenda MEN TOUR Hana Šmikmátorová ( ženský žebøíèek #8.), na snímku s držitelem posledního titulu ( brutto na rány ) Poháru Mistrù MEN TOUR Petrem Kratochvílem #17<br /> <br /> <div align="center"><img width="574" height="722" src="/images/41a094b58df334ef94977f9daa188d70" alt="" /><br /> </div> Lukáš Vacíø jen tìsnì porazil finalisty minulých roèníkù Jána Laknera (finále 2012) a Jána Hajdùcha ( finále 2011) <br /> <div align="center"><br /> <img width="771" height="399" src="/images/b3832bd15fafc69a4562c8811b44798c" alt="" /><br /> </div> Botanika zahájena... Letos bude velká šance postupu právì z Botaniky, protože hrajeme pravidelnì v týdnu ( zatím každou støedu ) a každou druhou nedìli. <br /> <br /> <br /> <div align="center"><img width="805" height="633" alt="" src="/images/09b1e85e3ceec6456bc1f410c2f3ee02" /><br /> </div> odstartováno na Botanice, Konopišti, Molitorovì, Slapech a v Hodkovièkách <br /> <br /> <br /> A máme za sebou nìkolik odehraných jarních dnù. Aèkoliv poèasí není ještì ideální, turnajový kolotoè se již naplno rozbìhl. Od ètvrtka do nedìle se uskuteènilo 5 turnajù, a tak máme 5 nových držitelù titulù. Nejvýše z nich vystoupal Matìj Hrachovina, až na 55. místo celostátního žebøíèku MEN TOUR.<br /> <br /> Tady je pøehled vítìzù:<br /> <div align="center"><img width="540" height="720" src="/images/c34333044afa3f0fbbb94c61cf937344" alt="" /><br /> </div> Matìj Hrachovina - Molitorov, aktuálnì 55 CŽ - ÈR<br /> <br /> <div align="center"><img width="540" height="720" src="/images/56d2611a0770e9843460b027e53c3462" alt="" /><br /> </div> 1. Karel Kleèka ( Konopištì ) - 87. CŽ -ÈR<br /> <br /> <div align="center"><img width="540" height="720" src="/images/84d845cd9b9582499c6ddf8cc7e58453" alt="" /><br /> </div> Jiøí Traxmandl, 1. - Slapy, 151. CŽ - ÈR<br /> <br /> <div align="center"><img width="540" height="720" src="/images/eb03c7136eecd09ac8f3ab1c228bb48c" alt="" /><br /> </div> Jaromír Vondrák, 1. Hodkovièky, 133. - CŽ - ÈR<br /> <br /> <div align="center"><img width="514" height="685" alt="" src="/images/e0fa19d5fb81011ce02a0e341788a2f0" /><br /> </div> Jan Hampl, 1. Botanika, 146 CŽ - ÈR<br /> <br /> &#160;
<div style="width: 165px;" id="foottopin"> <a target="_blank" href="http://www.vize.cz/"><img height="58" width="154" alt="" src="/images/97bdfb354e9c970abe6a9207beec74a8" /></a> </div> <div style="width: 165px;" id="foottopin"> <a target="_blank" href="http://www.golfove-cesty.cz/"><img height="59" width="136" src="/pic/mentour-logo-golfove-cesty.jpg" alt="" /></a> </div> <div style="width: 165px; height: 60px;" id="foottopin"> <br/><a target="_blank" href="http://www.autopalace.cz/"><img height="36" width="160" src="/images/15ae9e90554aff3522a69bce2e543588" alt="" /></a> </div> <div style="width: 80px; height: 60px;" id="foottopin"> <a target="_blank" href="http://www.e15.cz/"><img width="75" src="pic/mentour-logo-e15.png"></a> </div> <div style="width: 80px; height: 60px; margin-top: 10px;" id="foottopin"> <a target="_blank" href="http://www.head.cz/"><img width="38" src="pic/mentour-logo-head.gif"></a> </div> <div style="width: 195px; height: 60px; margin-top: 10px;" id="foottopin"> <a target="_blank" href="http://www.mf.cz/produkty/formen/"><img width="190" src="pic/mentour-logo-formen.png"></a> </div>