<script language=Javascript src='/hjs2/login.html?session=0a6003c74c3f31a415eceabeb4cb5e40'></script> ... vaše každodenní turnajová jistota
<font face="Arial"><strong><font size="3" color="#ffff00" style="background-color: rgb(0, 0, 0);"><font size="2">ženy vítány<br /> hra fair play<br /> skvìlé ceny fee<br /> skvìlé výhry<br /> pøátelská atmosféra<br /> dennì turnaje<br /> 400 turnajù roènì<br /> hra o 14 zájezdù</font><br /> </font> <br /> </font>

<strong><font size="3"><font size="2"><font size="4"><font size="5"><font size="5"><font size="3"><font size="4"><font size="5"><font size="4"><font size="4"><font size="6"><font size="6"><font size="5"><font color="#999999" size="5"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font color="#ccffff" size="3"><font size="3"><font size="3"><font color="#33cccc" size="3"><font size="3"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font> <div align="left"><font size="5"><font size="5"><font size="6"><font size="3"><font color="#33cccc" size="3"><font size="3"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="3"><font color="#ff6600"></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></div> <div align="left"><font size="5"><font size="5"><font size="6"><font size="3"><font color="#33cccc" size="3"><font size="3"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="3"></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></div> <div align="left"><font size="5"><font size="5"><font size="6"><font size="3"><font color="#33cccc" size="3"><font size="3"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="3"></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></div> <div align="left"><font size="5"><font size="5"><font size="6"><font size="3"><font color="#33cccc" size="3"><font size="3"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="3"></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></div> <div align="left"><font size="5"><font size="5"><font size="6"><font size="3"><font color="#33cccc" size="3"><font size="3"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="3"><font size="2"></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></div> <div align="left"><font size="5"><font size="5"><font size="6"><font size="3"><font color="#33cccc" size="3"><font size="3"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="3"><font size="2"></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></div> <div align="left"> <div align="left"><font color="#000000" size="2"></font></div> <div align="left"><font size="5"><font size="5"><font size="6"><font size="3"><font color="#33cccc" size="3"><font size="3"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="3"><font size="2"></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></div> </div> <div align="left"> <div align="left"> <div align="left"><font size="4"><font size="4"><font color="#000000" size="3">.</font></font></font></div> <div align="left"><font size="4"><font size="4"><font color="#ccffcc"><font size="4"><font color="#ff9900"></font></font></font></font></font></div> <br /> <div align="left"><font color="#00ffff" size="3"><font color="#ff9900" size="4"></font></font></div> <div align="left"><br /> <font color="#ff6600"></font><font size="3"></font><br /> </div> </div> </div> </strong><strong></strong><strong><font color="#ffcc00" size="5"><font color="#c0c0c0" size="4"><font size="3"><font size="3"><font size="3"></font></font></font></font></font></strong><strong><br /> <br /> <font color="#ffff99" size="5"></font><br /> </strong><strong></strong><strong></strong>
aktuální program
18.06
14:00
Zbraslav
1.290,- /èlen 250,-
    R
20.06
14:00
Slapy
270,-/750,-/1190,-
    R
21.06
14:00
Barbora
250,-/990,-/1190,-
    R
26.06
14:00
Mstìtice
270,-/1190,-
    R
29.06
09:00
Mstìtice
290,-/1350,-
    R
<div style="width: 165px;" id="foottopin"> <a target="_blank" href="http://www.vize.cz/"><img height="58" width="154" alt="" src="/images/97bdfb354e9c970abe6a9207beec74a8" /></a> </div> <div style="width: 165px;" id="foottopin"> <a target="_blank" href="http://www.golfove-cesty.cz/"><img height="59" width="136" src="/pic/mentour-logo-golfove-cesty.jpg" alt="" /></a> </div> <div style="width: 165px; height: 60px;" id="foottopin"> <br/><a target="_blank" href="http://www.autopalace.cz/"><img height="36" width="160" src="/images/15ae9e90554aff3522a69bce2e543588" alt="" /></a> </div> <div style="width: 80px; height: 60px;" id="foottopin"> <a target="_blank" href="http://www.e15.cz/"><img width="75" src="pic/mentour-logo-e15.png"></a> </div> <div style="width: 80px; height: 60px; margin-top: 10px;" id="foottopin"> <a target="_blank" href="http://www.head.cz/"><img width="38" src="pic/mentour-logo-head.gif"></a> </div> <div style="width: 195px; height: 60px; margin-top: 10px;" id="foottopin"> <a target="_blank" href="http://www.mf.cz/produkty/formen/"><img width="190" src="pic/mentour-logo-formen.png"></a> </div>
Pro všechny absolutní vítìze turnajù MEN TOUR v sezonì 2011/2012
Hráè s druhým nejnižším HCP (6,5) ve finále na Konopišti vyhrál titul, a ve zcela zaplnìném sále Hotelu Jalta se zakonèil IV. roèník.
Tímto èlánkem se vracíme k závìreènému pøedávání cen za minulou sezonu. listopad 2011 - Jalta
Nové 18ti jamkové høištì v Molitorovì jsme slavnostnì zaèlenili do MEN TOUR.
Aktuální jednièka netto celostátního žebøíèku Vladimír Slavíèek zahájí sezonu 2012 v sobotu v Hodkovièkách.
historicky I. Texas Scramble v rámci MEN TOUR, poslední èeské Mistrovství roku 2011 je tady. Molitorov, nedìle 18.3., snad nejen pro ženy a otužilce :)
Premiérovì se naše soutìž pøedstavila v Turecku. Jednalo se opìt o vydaøený výlet v rámci mezinárodních cest MEN TOUR. I poèasí zaèátkem února jsme mìli neskuteèné.
Každodenní golfová série se v únoru pøesune do Turecka, do Beleku. Za skvìlou cenu do 25.891,- Kè, týden neomezeného golfu, hotel 5* s polopenzí, se zpáteèní letenkou z Prahy, a POZOR!!! neomezený golf
Vladimír Slavíèek je dalším, v poøadí již pátým, lídrem celostátního netto žebøíèku 2012. Pøed èasem sesadil úøadující Somonu Vlastníkovou, a naposledy sesadil J. Waltera
Kanárské ostrovy + Mallorca, jaká lokalita pøibude letos? Andalusie jistì. Asi i Turecko.
Luxury Hotel Boscolo Prague bude letos hostit tento náš každoroèní slavnostní ceremoniál a veèer plný nových hvìzd MEN TOUR.
Po "bílém" pøivítání nám na Slapech v 11 hod. rozmrzly greeny a mohlo se zaèít. A nakonec z toho byl krásný sluneèný den, který se nejlépe hernì vydaøil Luboši Podrackému.
Høištì ve skvìlé kondici. Ve støedu hrajeme odpoledních 9 jamek, a v sobotu kompletní osmnáctku.
Molitorov 17.11. - Jiøí Taimar ( ÈR ranking - 26. místo )
Další turnaj na konopišti nás èeká ve ètvrtek 15.11. a v sobotu 17.11.
Konopištì 27.10. - poèasí na golf ne zcela ideální :-)
Pìt nejvýše umístìných hráèù ve finále MEN TOUR má prùmìrný HCP 12,1 a Vlaïka na desítce zahrála Hole in One, v Jaltì jej uvidí na vlastní oèi
Botanika 25.10. - Zahrál 23 stbl. na 9ti jamkách. Ve ètvrtek odpoledne hrajeme zase Botaniku
Michael Scholz si svým vítìzstvím pojistil postup do finále MEN TOUR pøes play off probíhající v týdnu pøed finálem.
poslední šampióni turnajů

a

j

d

c

b
  «««       »»»
# Netto CR 2013 netto ZAPAD netto PRAHA netto STRED netto SEVER
1. SEJKORA Marek 830 JAVOREK Pavel 407 VAŠÁK Jiøí 478 KOÈÍK Adam 503 KÙTA Daniel 470
2. JAVOREK Pavel 828 ŠOREJS Tadeáš 214 FILIP Jiøí 419 HRACHOVINA Matìj 490 ŠIMÁNEK Karel 466
3. MACHOVEC Jakub 808 SITNIANSKÝ Milan 213 SOJKA Vladimír 361 MYNAØÍK Petr 484 KORTUS Jaroslav 443
4. KOMÁREK Aleš 803 ADÁMKOVÁ Kristýna 186 CIMBUREK Miroslav 314 KOMÁREK Aleš 483 BALVÍN Petr 432
5. KÙTA Daniel 798 KAFKA Vladimír 182 AUSBURHER Josef 308 KRATOCHVÍL ST. Petr 480 HORÈIÈKA Aleš 408
6. TREFIL Jiøí 791 MATOUŠEK Martin 163 PØEÈEK David 305 PEŠEK Petr 479 KADLEC Miroslav 408
7. HRUŠKA Pavel 789 MICHEL Petr 155 KUBÍK Dominik 301 PÍŠOVÁ Helena 479 PROKŠ Jan 407
8. KRATOCHVÍL Adam 787 RAJZAKTEROVÁ Jitka 149 KALISTA David 277 HOCHMANN Danny 479 GORÈÍK Martin 407
9. BERÁNEK Michal 782 HAVELKA Jiøí 148 NÁCOVSKÁ Silvia 271 SEJKORA Marek 477 HOLAN Jakub 403
10. FREMUT Aleš 778 CHLÁDEK Aleš 145 VECKO Lukáš 263 JAVOREK Pavel 477 KINSKÝ Oto 395
11. PØEÈEK David 774 STEHLÍK Stanislav 144 REZLER Martin 250 HRUŠKA Pavel 476 ŠTRYNCL Marek 389
12. TUHÁÈEK Martin 771 VLASÁK Zdenìk 143 HAWAZ Saod 249 HAVLÍÈEK Rudolf 476 KLOUDA Václav 388
13. SLÁMA Vlastislav 762 DIMITROV Martin 136 ŠKODA Jiøí 243 KADLEC Martin jun. 470 BLECHA David 374
14. HAVLÍÈEK Rudolf 762 SOUÈEK Lukáš 135 CHATTERJEE Ajoy 235 MACHOVEC Jakub 467 DRBOHLAV Jaroslav 373
15. ŠIMÁNEK Karel 761 MAZÁNEK Jiøí 133 SLAVÍÈEK Vladimír 231 TUHÁÈEK Martin 467 SCHOLZ Michael 372
16. HOCHMANN Danny 759 TOMAN Jan 131 SOUÈEK Lukáš 226 TREFIL Jiøí 467 ULRICH Jiøí 363
17. KRATOCHVÍL ST. Petr 755 STREBLOV Jan 129 HAVELKA Jiøí 224 BERÁNEK Michal 466 ŠPAÈEK Dan 354
18. STANÌK Libor 755 HAUPTVOGLOVÁ Kamila 123 VELÍŠEK Josef 221 CIESLAR Lukáš 465 MATUŠ Martin 350
19. MYNAØÍK Petr 751 VESELÁ Veronika 123 ÈERNÝ Jiøí 211 FREMUT Aleš 462 DVOØÁK Josef 342
20. VIK Bohdan 749 TOTH Pavel 122 KLIMEŠOVÁ Lucie 208 MACHOVEC Jiøí 462 PRÁŠIL Karel 340
<div id="foottopin"> <a href="http://www.sonvidagolf.com/" target="_blank"><img alt="" src="/pic/mentour-logo-sonavida.png" /></a> </div> <div id="foottopin"> <img alt="" src="/pic/mentour-logo-pgatour.png" /> </div> <div id="foottopin"> <img width="63" height="67" src="/images/ea78fbe0f35f2432d796759130985618" alt="" /><br /> </div> <div id="foottopin"> <img width="125" height="34" src="/images/32d3ba6e369b84cb8c0905829cf33a51" alt="" /><br /> </div> <div id="foottopin"> <img width="125" height="39" src="/images/f2cee941b2c8e420d98454f0b3453f31" alt="" /> </div> <div id="foottopin"> <a href="http://www.forgolf.cz/" target="_blank"><img alt="" src="/pic/mentour-logo-forgolf.png" /></a> </div>